Potkany a myši musia byť pod zvýšenou kontrolou!

Boj proti potkanom a ďalším myšovitým hlodavcom môže byť úspešný pri rešpektovaní viacerých odborných a organizačných kritérií. Pri ochrannej deratizácii nesmie však chýbať komplexnosť a celoplošnosť  asanačných zásahov v obytnom celku v určitom krátkom časovom období. V opačnom prípade zaznamenávame premnoženie a zvýšený výskyt škodlivých hlodavcov aj tam, kde predtým neboli. Dnes nie je vzácnosťou vidieť cez deň pobehovať potkany na voľných priestranstvách medzi domami a pri kontajneroch na domový odpad. Je to výsledok nedisciplinovanosti viacerých subjektov, ktoré zanedbávajú povinnosti vyplývajúce zo  zákonných opatrení o zabezpečovaní ochrannej deratizácie. Pri ošetrovaní neucelených lokalít hrozí migrácia hlodavcov do neošetrených priestorov a po čase spätný návrat do asanovaných miest.Pre úspešnosť deratizácie je potrebné, aby bola vykonaná na celom ošetrovanom území a vo všetkých objektoch, vrátane kanalizácie v približne rovnakom čase. Kontrola a dopĺňanie nástrah musí byť celoročne priebežná.

Deratizácia patrí medzi základné hygienické činnosti pri potláčaní a likvidácii živočíšnych škodcov vo verejnom záujme. Vykonanie deratizácie je povinné a vyplývajúce zo Zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, ktorý ukladá všetkým právnickým osobám (majiteľom – správcom nehnuteľností a pozemkov) zabezpečovať reguláciu živočíšnych škodcov odborne spôsobilým dodávateľom.

Jarná a jesenná pravidelná deratizácia

Pre časovú koordinovanosť a ľahšiu kontrolu plošnej deratizácie Regionálny Úrad verejného zdravotníctva Bratislava dáva pravidelne na jar a jeseň výzvu na vykonanie celoplošnej deratizácie v časovom vymedzení pre všetky subjekty a obyvateľov Bratislavy a Bratislavského regiónu.

Kladenie deratizačných nástrah je sústredené najmä do uzlov inžinierskej siete, kanalizačných prípojok, kontajnerových stojísk, prízemných a pivničných priestorov. Deratizačné nástrahy z uvedených dôvodov musia byť kladené plošne, teda aj tam, kde sa toho času nevyskytujú hlodavce. Ich obmena aspoň dvakrát ročne je nutná, lebo účinnosť nástrah pre hlodavcov je časovo obmedzená.

Používajú sa nástrahy s predĺženou účinnosťou a cielenou atraktívnosťou pre škodlivé hlodavce. Sú chránené v deratizačných staničkách a vnútorné priestory sú označované s výstražným poučením. Súčasne používané nástrahy neohrozujú priamo domáce zvieratá a zdravie ľudí. Pri plošných deratizáciách sa nedávajú deratizačné prostriedky do bytov. Pri výskyte hlodavca v byte, v dome, je potrebný bezodkladný ohniskový zásah, nezávislý na časovej koordinácii plošnej deratizácie.

Kontaktujte ma
Ďakujeme
za vašu objednávku

Správna príprava miesta zásahu môže výrazne zvýšiť účinnosť týchto služieb a zabezpečiť, že vaše prostredie bude čisté a bezpečné.